Форум
 
> форум > Помощь в срочных вопросах

Організація та менеджера роботи стаття зед планування


Планування особистої роботи менеджера. 4.1. Встановлення особистих цілей менеджера. 4.2. Методи планування роботи менеджера. Базові поняття: цільове планування, класифікація планів, вимоги до цілей менеджерів, методи планування особистої праці менеджера, перспективне планування, річне та місячне планування, раціоналізація витрат часу на планування, оперативне планування, стадії процесу планування часу як ресурсу, аналіз витрат часу на виконання конкретних видів робіт, правила планування та резервування часу, принципи визначення пріоритетності справ щодо першочергового виконання, прийняття рішень щодо пріоритетів за принципом Паретто, матриця Ейзенхауера Якщо Ви взаємодієте з іноземними партнерами, з іноземними ринками, експортуєте товари в закордонні країни, то все це характеризує Ваше підприємство, як успішне. Звичайно, для кожного з нас це містить асоціації престижу. А той, хто несе відповідальність за цю галузь діяльність, як заведено вважати, знаходиться на досить високій посаді та має пристойний дохід. Так, менеджер ЗЕД це посада, що має великий попит та добре сплачується, але для того, аби її обійняти, слід багато знати.

Така людина повинна володіти багатьма мовами, розуміти культуру інших держав, бути компетентним у питаннях, що стосую. Планування зовнішньоекономічної діяльності Планування являється важливою частиною менеджменту ЗЕД, основною її функцією. Підприємство, яке не вміє планувати чи не вважає потрібним це робити, навряд чи може досягнути серйозних успіхів в своєму розвитку. Звичайно, планування - не панацея від усіх бід, проте уважний підхід до цього важливого етапу роботи створює основу для успішної діяльності підприємства як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Суть планування можна визначити як уміння передбачити мету підприємства, результати його діяльності і ресурси, потрібні для досягнення цієї м. Тайм-менеджмент.

2. цільове планування роботи менеджера. 3. методи планування особистої діяльності менеджера. 4. основні стадії перспективного й оперативного планування особистої роботи менеджера.

(СРС). 5. традиційні й комп'ютерні засоби планування особистої роботи менеджера. ( СРС).

План лекції. Планувати особистий робочий час менеджера необхідно так само, як і всі інші види діяльності підприємства та його ресурси. 11 слайд. Описание слайда . Планування як складова частина раціональної організації особистої роботи менеджера означає: 13 слайд. Описание слайда Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) пов'язаний із застосуванням загальних ідей і концепцій менеджменту у всіх формах зовнішньоекономічної діяльності (експорті й імпорті товарів і послуг, лізингових операціях, прямому Інвестуванні і т.д.). Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності полягає в комплексному дослідженні та моделюванні міжнародного середовища у поєднанні з налагодженою взаємодією всіх підрозділів і посадових осіб організації/установи в інтересах продуктивного досягнення визначених зовнішньоекономічних стратегій. Планування. Прийняття рішень. Реалізація й організація. Контроль. Інформація і комунікація. Незважаючи на те, що на цю тему написано багато книг і опублікована множина статей кожна людина повинна сама сказати собі: "Я не хочу більше витрачати час у порожню і я не хочу запізнюватись", тоді людина зробить самий важкий перший крок по дорозі до організованого життя. Список літератури. 1. Кричевский Р.Л. «Если вы руководитель.» ЗМ 2 Самоменеджмент. На сучасному етапі роль керівника постійно зростає. Підготовка перспективного плану - це ще не кінець роботи. Щоб перейти до конкретних поточних планів на щодня, потрібно вирішити, як найбільш доцільно побудувати свою роботу: який час ви в змозі виділити на ті або інші справи, в якій послідовності їх варто виконувати, як розподіляти час у межах робочого дня. Оперативне планування роботи здійснюється, як правило, не більше ніж на поточний тиждень. В основному це плани «на сьогодні», «на завтра». Особливості планування особистої праці менеджера. Вибір пріоритетних справ менеджера. Делегування повноважень в діяльності менеджера. Для менеджера, що має недолік часу на рішення виробничих, фінансових, соціальних і інших. Планування як складова частина раціональної організації особистої праці керівника означає підготовку до реалізації цілей і структурування часу. Планування щоденної роботи, середньо - і довгострокових завдань і результатів дозволяє не тільки раціонально використовувати час, але й досягти успіху і бути впевненим у собі. Головна перевага, що досягається шляхом планування роботи складається в тому, що планування часу приносить виграш у часу, практичний досвід говорить, що час затрачений на планування призводить до скорочення часу на використання й у кінцевому рахунку призводить до економії часу в цілому. Але при цьому не можна вважати те, що чим більше часу ми витрачаємо на планування, тим більше часу ми заощадимо. В часу, як у багатьох інших процесів, колись наступає оптимум, після якого подальше планування не має змісту.

Але все ж, як я думаю, якщо приділяти хоча б 10 хвилин у день, то можна з заощаджувати до. Ціллю в планування організації роботи менеджера є підвищення ефективності роботи при мінімумі витрат. У цілому весь процес планування можна представити у вигляді наступної схеми: Формулювання мети —» Аналіз поточного стану —» Виявлення слабких сторін –» Проведення спостереження --» Проведення заходів щодо поліпшення роботи –» Порівняння результатів до й після проведення заходів Формулювання цілі являє собою важливий процес. Після проведення аналізу, необхідно виявити слабкі ланки в організації роботи менеджера. В організації роботи менеджера, як правило, кілька слабких ланок і саме їх необхідно виявити й дуже ретельно проаналізувати. Описание (план): Лекція 6 Планування особистої праці менеджера. Організація робочих місць. Роль та значення планування особистої роботи менеджера. Керівник є центральною фігурою апарату управління, від результативності його праці залежить успішна праця системи управління і підприємства в цілому. Керівник діє на підставі принципу єдиноначальності, наділений широкими повноваженнями і правами, але водночас несе відповідальність за результати роботи підприємства. Особливості організації особистої праці менеджера. Встановлення оптимального режиму роботи менеджера. Результати роботи менеджера залежать не тільки від діяльності очолюємого ним колективу, який він очолює, і апарату управління, а також і від організації власної праці. Процес організації праці менеджера здійснюється на тій же основі, що і організація праці всього колективу. Організація праці базується на суспільних законах (закон розподілу праці, закон кооперації праці, закон переміни праці та ін.) і суб'єктивних організаційних принципах (принцип ритмічності, принцип пропорційності, принцип безперервності та ін.). Посадова інструкція менеджера з адміністративної діяльності (укр.), каталог посадових інструкцій з усіх спеціальностей, можливість переглянути інструкцію або завантажити на свій комп. Посада "Менеджер з адміністративної діяльності" відноситься до категорії "Керівники". Очолює та організовує роботу щодо забезпечення діяльності підприємства внутрішнім адміністративним координуванням та інформаційними зв'язками. Формує інформаційно-комунікативну інфраструктуру підприємства, установи, організації. Розподіляє обов'язки між структурними підрозділами служби чи її працівниками, спрямовує, координує та контролює їх роботу. Подає пропозиції керівництву щодо структури адміністративної служби.

· Організація діяльності служби управління персоналом. Організація та. ведення кадрового діловодства. · Інформаційне забезпечення діяльності служби управління персоналом. До основних методів планування і прогнозування кадрової роботи належать: балансовий метод планування, метод порівняльного аналізу, метод експертних оцінок, системний метод, моделювання, економіко-математичні й інші методи, на основі яких проводиться аналіз динаміки соціальних і кадрових процесів у трудових колективах, виявляються закономірності в їхньому розвитку, визначаються конкретні шляхи оптимізації цих процесів з урахуванням специфіки діяльності конкретної організації. Курсова робота. «Раціональна організація роботи менеджера». Виконала студентка. Групи М-12 II курсу. Загалом трудову діяльність менеджера можна розділити на 4 функції. Це: планування, організація, мотивація, контроль. Але не слідвважати, що тільки менеджер виконує ці функції. Йому активно допомагаютьрешта працівників. Мета роботи менеджера - виробити напрямокрозвитку і правильно організувати роботу. Менеджер як було зазначено вище - особливий працівник в організації татому йому притаманні деякі особливості, які відрізняють його від іншихчленів колективу. Але у методах організацій управлінської праці є і особливості, що випливають із специфіки процесів управління організацією. Праця менеджера бере участь у створенні матеріальних цінностей непрямо і безпосередньо, а через організацію праці інших працівників. Предметом праці менеджера і спеціаліста є не матеріальні елементи виробництва, а інформація.

Права менеджера. Менеджер має право: 5.Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади. 5.Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства. 5.Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу. Режим роботи менеджера визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві. Умови оплати праці менеджера. Умови оплати праці менеджера визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.


стаття планування та організація роботи менеджера зед

Тема закрыта
 стаття планування та організація роботи менеджера зед
vetalisimus
Сообщение 19.04.2021, 08:43
Сообщение #1


планування
*

Группа: стаття Волшебник
Сообщений: 124
Регистрация: роботи 25.01.2013
Пользователь №: 29454
Спасибо сказали: 21 раз(а)

Репутация:   25  стаття планування та організація роботи менеджера зед
Admin
Сообщение 19.04.2021, 10:57
Сообщение #2


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Скачать
Спасибо сказали: 19
jenj5010 (17.02.2021, 10:57), Atasia (17.02.2021, 10:57), Daffodil (17.02.2021, 10:57), Chefamsterdam1 (17.02.2021, 10:57), Yuliya_Blond007 (17.02.2021, 10:57), та (17.02.2021, 10:57), Lenochka1978 (17.02.2021, 10:57), centuriom24 (17.02.2021, 10:57), Larena69 (17.02.2021, 10:57), Petras (17.02.2021, 10:57), Zeebster (17.02.2021, 10:57), Geeby (17.02.2021, 10:57), capricornzr (17.02.2021, 10:57), silas (17.02.2021, 10:57), cuteddu55 (17.02.2021, 10:57), caruso62 (17.02.2021, 10:57), Shurman (17.02.2021, 10:57), EE2010 (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение 19.04.2021, 10:59
Сообщение #3


Новобранец
*

Группа: Волшебник
Сообщений: 124
Регистрация: 25.01.2013
Пользователь №: 29454
Спасибо стаття сказали: 21 раз(а)

Репутация:   25  

Admin
Сообщение 19.04.2021, 10:57
Сообщение #4


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Спасибо сказали: 10
Anna4078 (17.02.2021, 10:57), globalmate (17.02.2021, 10:57), baltizer (17.02.2021, 10:57), f_fadiga (17.02.2021, 10:57), Banush (17.02.2021, 10:57), Clausmr (17.02.2021, 10:57), the_durki (17.02.2021, 10:57), ivoled (17.02.2021, 10:57), gvela24jr (17.02.2021, 10:57), 36192Svetl (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение19.04.2021, 16:30
Сообщение #5


Новобранец
*

Группа: Волшебник
Сообщений: 124
Регистрация: 25.01.2013
Пользователь №: 29454
Спасибо сказали: 21 раз(а)

Репутация:   7  Цитата(Admin @ 19.04.2021, 10:57) *Bachmann
Сообщение19.04.2021, 19:28
Сообщение #6


Новичок
*

Группа: Пользователь
Сообщений: 54
Регистрация: 05.06.2013
Пользователь №: 29907
Спасибо сказали: 5 раз(а)

Репутация:   4  ElenNice
Сообщение19.04.2021, 20:34
Сообщение #7


Уважаемый
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 1015
Регистрация: 30.04.2009
Пользователь №: 650
Спасибо сказали: 115 раз(а)

Репутация:   276  

 
Теги: менеджера організація зед
Тема закрыта


RSS | http://splishobings.blogspot.com/2021/03/blog-post_11.html http://splishobings.blogspot.com/2021/03/blog-post_980.html http://splishobings.blogspot.com/2021/03/blog-post_652.html http://bingossplishos.blogspot.com/2021/03/blog-post_884.html http://binspli.blogspot.com/2021/03/7-2007_22.html http://yahaplusjako.blogspot.com/2021/03/blog-post_84.html

Форум IP.Board 2018 © IPS, Inc.